Statut Fundacji

Załącznik do uchwały Nr 47/22/IX
Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 21 października 2022 r.
(Tekst jednolity)

STATUT FUNDACJI LEKARZE LEKARZOM
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Fundacja pod nazwą Fundacja Lekarze Lekarzom zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Naczelną Izbę Lekarską na mocy uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 34/10/VI z dnia 3 września 2010 r., zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Aldonę Czamarską w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Konduktorska 4/29 w dniu 9 września 2010 r., rep. A Nr 1689/2010 działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz niniejszego Statutu.
§ 2.
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3.
1) Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3) Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
4) Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie.
§ 4.
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
§ 5.
1) Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
2) Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3) Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, zasłużonym dla Fundacji.
§ 6.
Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§ 7.
Celami Fundacji są:
4) wspomaganie inicjatyw zapewniających obywatelom, w szczególności najuboższym dostęp do opieki zdrowotnej,
5) działalność w zakresie pomocy społecznej, materialnej i finansowej w celu poprawy warunków życia lekarzy oraz owdowiałych małżonków lekarzy, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, także z powodów klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zdarzeń,
6) działalność w zakresie pomocy materialnej i edukacyjnej dzieciom zmarłych lekarzy,
7) działalność w zakresie pomocy dzieciom lekarzy szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
8) działalność w zakresie pomocy materialnej oraz wspierania różnorodnych form opieki społecznej dla lekarzy emerytów, rencistów i innych nie wykonujących zawodu, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
9) niesienie wszelkiej pomocy, w tym dostarczania pomocy humanitarnej, ludziom (także za pośrednictwem instytucji i organizacji ich wspierających) dotkniętym skutkami kryzysów humanitarnych, konfliktów zbrojnych i wojen, klęsk żywiołowych lub innych sytuacji zagrażających ich życiu i zdrowiu zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza granicami kraju.
§ 8.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) udzielanie osobom wymienionym w § 7 pkt 1-6 wsparcia finansowego w formie między innymi: zapomóg bezzwrotnych i zwrotnych, stypendiów, dofinansowania zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych, dofinansowywania kosztów leczenia, pobytu w sanatorium lub w domach opieki społecznej,
2) udzielanie osobom wymienionym w § 7 pkt 1-6 pomocy rzeczowej,
3) organizowanie i dofinansowywanie przedsięwzięć edukacyjnych dzieciom zmarłych lekarzy oraz dzieciom lekarzy wymienionych w § 7 pkt 5,
4) udzielanie wsparcia finansowego dla rozwoju społecznie akceptowanych inicjatyw samorządu zawodowego lekarzy w zakresie opieki zdrowotnej dla osób wymienionych w § 7 pkt 1,
5) udzielanie wsparcia finansowego dla wszelkich innych inicjatyw służących rozwojowi opieki społecznej dla lekarzy i ich rodzin, wymienionych w § 7 pkt 2-6.
§ 8A
1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej.
2. Odpłatna działalność pożytku publicznego może być prowadzona w zakresie:
a) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E)
b) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (PKD 87.10.Z)
c) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych ( PKD 87.30.Z) d) Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z)
3. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego może być prowadzona w zakresie:
a) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
b) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
c) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z)
d) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z)
e) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),

Rozdział III
Majątek Fundacji
§ 9.
Majątek Fundacji stanowią środki finansowe w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc), ustalone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte w trakcie działalności Fundacji.
§ 10.
Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są:
1) darowizny, spadki, zapisy, subwencje i inne nieodpłatne przysporzenia,
2) odsetki bankowe i dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
3) dochody ze zbiórek publicznych,
4) dochody z praw majątkowych,
5) odpisy podatkowe.
§ 11.
Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz w niezbędnym zakresie na pokrycie kosztów działalności Fundacji.
§ 12.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.
§ 13.
1) Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w papierach wartościowych, w funduszach inwestycyjnych, w nieruchomościach oraz ruchomościach stanowiących środki trwałe w rozumieniu obowiązujących przepisów.
2) Fundacja może tworzyć fundusze celowe.
3) Z dochodów określonych w § 10 Fundacja może tworzyć szczególne fundusze celowe, nazwane imieniem osób fizycznych lub prawnych, które przekazały Fundacji środki w drodze spadku lub zapisu, na których zgromadzane są środki otrzymane od ww. osób z ww. tytułów.
4) Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na fundusze oraz sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Zarząd Fundacji.
§ 14.
Fundacja nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów i pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej oraz pokrewieństwa czy powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „Osobami bliskimi”,
2) przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich „Osób bliskich”, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich „Osób bliskich”, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
4) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich „Osoby bliskie”, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 15.
Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 16.
Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji.
§ 17.
Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru oraz organem opiniodawczym i wnioskodawczym Fundacji.
§ 18.
1) Radę Fundacji tworzy 3 członków, powoływanych i odwoływanych w drodze uchwały przez Naczelną Radę Lekarską.
2) Na członka Rady Fundacji może być powołana osoba, która:
a) nie jest członkiem Zarządu Fundacji, nie pozostaje z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe,
c) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
d) złożyła pisemne oświadczenie o woli uczestnictwa w Radzie Fundacji.
§ 19.
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji, złożonej Przewodniczącemu Rady Fundacji,
2) śmierci,
3) odwołania przez Naczelną Radę Lekarską w drodze uchwały.
§ 20.
W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją członkostwo w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
§ 21.
1) Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.
2) Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady.
§ 22.
1) Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku.
2) Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Naczelnej Rady Lekarskiej, zgłoszony na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
3) Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków a w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 23.
Do zadań Rady Fundacji należy:
1) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
2) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
3) nadzór nad działalnością Fundacji,
4) ocena programu działania Zarządu na rok przeszły,
5) podejmowanie decyzji o zatrudnianiu członków Zarządu i ustalaniu ich wynagrodzenia,
6) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji,
7) zatwierdzenie rocznego sprawozdania zarządu z działalności fundacji.
§ 24.
1. Zarząd Fundacji, na każdorazowe wezwanie Rady Fundacji, jest zobowiązany przedstawić wszelkie dokumenty związane z działalnością fundacji, w terminie wyznaczonym przez Radę Fundacji nie krótszym niż 14 dni.
2. Przed zatwierdzeniem sprawozdania z działalności Fundacji Rada Fundacji przesyła sprawozdanie Naczelnej Radzie Lekarskiej.
§ 25.
1) Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.
2) Miesięczna kwota zwrotu udokumentowanych kosztów nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
§ 26.
1) Zarząd Fundacji składa się z Prezesa Zarządu i co najmniej 2 członków powoływanych przez Naczelną Radę Lekarską na czas nieoznaczony.
2) Naczelna Rada Lekarska może upoważnić Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do wykonywania uprawnienia do powoływania i odwoływania Zarządu Fundacji.
3) Funkcji członka Zarządu Fundacji nie można łączyć z funkcją członka Rady Fundacji.
§ 26a
1) Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.
2) Miesięczna kwota zwrotu udokumentowanych kosztów nie może być wyższa niż przecięte miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni
§ 27.
Na członka Zarządu Fundacji może być powołana osoba, która:
a) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe,
b) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
c) złożyła pisemne oświadczenie o woli uczestnictwa w Zarządzie Fundacji.
§ 28.
Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek:
1) śmierci,
2) pisemnej rezygnacji,
3) odwołania przez Naczelną Radę Lekarską w drodze uchwały.
§ 29.
1) Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2) Do zadań Zarządu należy:
a) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
b) prowadzenie bieżącej działalności Fundacji
c) uchwalanie rocznych planów finansowych i wieloletnich programów działania,
d) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji z zastrzeżeniem pkt 8,
e) występowanie z wnioskiem w sprawie zmiany Statutu, połączenia z inną fundacją, likwidacji Fundacji,
f) przedkładanie Radzie Fundacji corocznie, do dnia 31 marca sprawozdania z działalności Fundacji za rok ubiegły,
g) przygotowywanie projektów, które zostaną objęte wnioskiem o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz ich realizacja,
h) podejmowanie decyzji w innych sprawach nie przekazanych do kompetencji innym organom Fundacji.
3) Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, podjętych zwykłą większością głosów jego członków, obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Dopuszcza się głosowanie pisemne.
4) Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu, zawiadamiając członków Zarządu o terminie i miejscu posiedzenia pocztą elektroniczną lub listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
5) O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
6) Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem pkt 7 składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
7) W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000,00 zł oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.
8) W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
9) Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość działań podejmowanych przez Fundację.
10) Czynności z zakresu prawa pracy wykonuje w imieniu Fundacji Prezes Zarządu Fundacji.
§ 30.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw Fundacji.
§ 31.
Zarząd ma obowiązek każdorazowego powiadamiania Rady Fundacji o planowanym terminie i tematyce posiedzeń.

Rozdział V
Połączenie z inną fundacją
§ 32.
1) Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych przez strony.
2) Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3) Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji i zatwierdzeniu przez Naczelną Radę Lekarską. Rozdział VI Likwidacja Fundacji
§ 33.
1) Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2) Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Naczelna Rada Lekarska w drodze uchwały.
3) Likwidację prowadzi likwidator.
4) Likwidatora Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
5) Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
a) zgłoszenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
b) wezwanie wierzycieli w trybie ogłoszeń prasowych do zgłaszania wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia likwidacji,
c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji i sporządzenie listy wierzycieli,
d) sporządzenia planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
e) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,
f) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,
g) złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o wykreślenie Fundacji z rejestru,
h) przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.
§ 34.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na podstawie uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Rozdział VII
Zmiany Statutu
§ 35.
1) Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Naczelna Rada Lekarska w drodze uchwały po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.
2) W przypadku, gdyby na mocy obowiązujących przepisów Naczelna Izba Lekarska uległa likwidacji, zmiany Statutu dokonać może Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji