O Fundacji

Szanowni Państwo

z satysfakcją informujemy, że powołana przez Naczelną Radę Lekarską w maju 2011 r. „Fundacja Lekarze Lekarzom” uzyskała osobowość prawną i rozpoczęła swą działalność.

Zgodnie z założeniami pragniemy:
– udzielać pomocy finansowej lekarzom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, przede wszystkim z powodu następstw klęsk żywiołowych, ale też innych nadzwyczajnych okoliczności,
– pomagać materialnie owdowiałym małżonkom lekarzy,
– organizować pomoc dla  szczególnie uzdolnionych dzieci lekarzy znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej,
– prowadzić działalność w zakresie pomocy materialnej lekarzom emerytom, rencistom  i kolegom nie wykonującym zawodu, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Planujemy ponadto wspierać finansowo inicjatywy samorządu zawodowego lekarzy  w zakresie opieki zdrowotnej i i społecznej.
Przewidujemy również organizowanie i dofinansowywanie przedsięwzięć edukacyjnych.
Cele te chcemy realizować poprzez:
– udzielanie wsparcia finansowego w formie zapomóg bezzwrotnych i zwrotnych oraz stypendiów,
– dofinansowywanie zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych, pobytu w sanatoriach lub domach opieki społecznej,
– organizowanie pomocy rzeczowej.

Gorąco liczymy na Państwa darowizny na rzecz Fundacji i zapewniamy, że środki te zostaną wykorzystane zgodnie ze statutem, dla dobra potrzebujących.

Mariusz Janikowski
Prezes
Fundacji Lekarze Lekarzom